Zasady zakupu biletów i udziału w wydarzeniu

Definicje

1. Organizator - instytucja publiczna Atma LT.
2. Wydarzenie - Wydarzenie organizowane przez organizatora.
3. Uczestnik - osoba, która zakupiła bilet zgodnie z ustalonym regulaminem organizatora i tym samym ma prawo do udziału w wydarzeniu online.
4. Bilet - dokument potwierdzający prawo do udziału w imprezie, płatny zgodnie z regulaminem i cenami ustalonymi przez organizatora.
5. System dystrybucji biletów - system oprogramowania, który łączy klienta (Uczestnika) z organizatorem w celu zakupu biletu i opłacenia go.

Najważniejsze postanowienia


Kupując bilet na Imprezę przez Internet, osoba zawiera umowę między sobą a Organizatorem, zgadza się z regulaminem Organizatora i zobowiązuje się do ich przestrzegania - tym samym stając się Uczestnikiem Imprezy. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy dla Uczestnika (uczestników) online.

Procedura zakupu biletów

Przed zakupem biletu Uczestnik musi zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczącymi imprezy - czy naprawdę chce i ma możliwość uczestniczenia w tym konkretnym wydarzeniu? Kupując bilet uczestnik jednocześnie potwierdza, że treść wydarzenia jest dla niego jasna i chce w nim uczestniczyć online. Uczestnik odpowiada za poprawność podanych o sobie informacji (jednym z najczęstszych błędów jest niedokładny adres e-mail).
Bezpośrednio po zakupie biletu lub biletów uczestnik musi od razu sprawdzić wszystkie informacje - cenę, inne usługi zamówione podczas imprezy (np. Tłumaczenie). Jeżeli uczestnik nie otrzymał biletów pocztą elektroniczną, powinien skontaktować się niezwłocznie z Systemem Dystrybucji Biletów lub Organizatorem.
Roszczenia uczestników, którzy nie zastosują się do niniejszej procedury biletowej, zostaną uznane za bezzasadne.
Bilety nie podlegają wymianie i zwrotowi, więc przed zakupem biletów zastanów się, czy możesz wziąć udział / wziąć udział w wydarzeniu, ile i jakiego rodzaju biletów potrzebujesz.

Odpowiedzialność za fałszowanie biletów odbywa się zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Republiki Litewskiej i umowami międzynarodowymi. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości pieniędzy za bilet (bilety) w przypadku, gdy z winy Organizatora wydarzenie zostanie przełożone na inny dzień, a Uczestnik odmówi udziału w nim lub Wydarzenie zostanie odwołane. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni kalendarzowych. Jeżeli z powodu siły wyższej wydarzenie lub jego część nie dojdzie do skutku, Organizator i Uczestnik skontaktują się ze sobą i mają prawo do działania zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Litewskiej w takich przypadkach.

Fakturę za zakup można wygenerować i odebrać e-mailem, podając swoje dane podczas zakupu biletu. Jeśli uczestnik nie wypełnił formularza, ale później zamówił tę usługę i / lub dane członka na fakturze zostały wprowadzone nieprawidłowo i chce je poprawić, cena tej dodatkowej usługi wynosi 9 €.

Udział

Organizator przesyła Uczestnikowi link do logowania oraz kod, za pomocą którego Uczestnik wchodzi do programu i rozpoczyna uczestnictwo w wydarzeniu w zaplanowanym terminie i czasie.
Aby wziąć udział w Wydarzeniu (zarówno transmisje wideo, jak i audio online), każdy Uczestnik musi zakupić Bilet. Jeden Bilet jest dla jednego Członka, dlatego inne osoby mogą uczestniczyć w tym samym urządzeniu dopiero po zakupie Biletów.
Po zakupie Biletu Uczestnik nie może przekazać linku i kodu Imprezy osobom trzecim ani transmitować Wydarzenia dla innych osób.

Organizator może jednostronnie anulować Bilet i zawiesić dostęp do Imprezy w Internecie bez odrębnego powiadomienia, jeżeli zachodzi podejrzenie, że Uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych i w efekcie ingeruje w wydarzenie i narusza regulamin Organizatora, jego działania są sprzeczne z porządkiem publicznym, na przykład pokazuje nieodpowiednie obrazy i dźwięki lub nieautoryzowane reklamy (lub wszystko, co może zostać uznane za reklamy) w oknie logowania do udziału w wydarzeniu. W takim przypadku pieniądze zapłacone za Bilet nie podlegają zwrotowi.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w trakcie imprezy spowodowane przez osoby trzecie świadczące swoje usługi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przepustowość łącza internetowego wykorzystywanego przez Uczestnika, jakość urządzeń oraz działanie oprogramowania, a także możliwość korzystania z nich przez Uczestnika. W przypadku gdy Organizator przesyła zalecenia i instrukcje, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z nimi. Organizator zdecydowanie rekomenduje Uczestnikowi udział w wydarzeniu online poprzez włączenie kamery wideo, która pokaże go wraz z wszystkimi innymi uczestnikami, co stwarza atmosferę wspólnoty, chyba że prelegent poprosi o niewłączanie wideo. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wskazane godziny rozpoczęcia i przerwy mogą być nieco opóźnione, mogą ulec zmianie i nie będzie miał żadnych roszczeń w związku z tym.
 
Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator będzie filmował, fotografował i nagrywał audio i wideo podczas Imprezy oraz ma prawo do wykorzystania zdjęć i wideo nieodpłatnie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych bez oddzielnego powiadomienia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, nagrania wideo i nagrania audio będą własnością Organizatora i Uczestnikowi nie zostanie uiszczona opłata za ich wykorzystanie. Na tej imprezie nagrywanie audio i wideo całości lub części imprezy przez Uczestnika bez zgody Organizatora jest zabronione. Po uzyskaniu zgody, nagranie może być wykorzystywane wyłącznie przez Członka osobiście / bezpośrednio. Nagrania nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane w mediach społecznościowych, na portalach wideo ani nigdzie indziej.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w celach marketingu bezpośredniego, a także prawidłowego wykonania transakcji i komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.


Organizator ma prawo do zmiany cen biletów i ich polityki w celach marketingowych, z wyjątkiem biletów już zakupionych. W przypadku obniżenia ceny Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi różnicy pomiędzy już zakupionym Biletem a obniżoną ceną.

Работает на Creatium